KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Historia gospodarcza Polski - część 2

Streszczenie ebooka

Druga część książki \"Historia Gospodarcza Polski\" obejmuje dzieje gospodarcze Polski od I wojny światowej po rok 1945.

Układ wewnętrzny rozdziałów wyczerpuje najważniejsze problemy ekonomiczno-społeczne danej epoki. Rzeczą nową, naszym zdaniem, w stosunku do tradycyjnych ujęć historii gospodarczej Polski, jest rozszerzony opis państwa i jego ustroju oraz społeczeństwa.

Naszym zamiarem było pokazanie procesów rozwoju i przemian gospodarczych, zwłaszcza łańcucha zjawisk przyczynowo-skutkowych i wzajemnych relacji między gospodarką, państwem i społeczeństwem. Mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelnika Historia gospodarcza Polski zamiar ten spełni, pogłębiając kulturę historyczną.

Andrzej Jezierski
Cecylia Leszczyńska

Spis treści

Od autorów
Rozdział 1
I wojna światowa 1914-1918
1.1.   Zmiany układu sił politycznych i gospodarczych w świecie na przełomie XIX i XX w
1.2.   Przebieg wydarzeń politycznych i militarnych w czasie wojny
1.3.   Sprawa polska w czasie I wojny światowej
1.4.   Sytuacja gospodarcza na ziemiach polskich w czasie wojny
Rozdział 2
Rzeczpospolita w latach 1918-1939
2.1.   Państwo
2.1.1.   Walka o granice
2.1.2.   Terytorium
2.1.3.   Ustrój polityczny
2.1.4.   Wojsko
2.2.   Społeczeństwo
2.2.1.   Liczba ludności i ruch naturalny
2.2.2.   Struktura narodowościowa i wyznaniowa
2.2.3   Struktura społeczno-zawodowa
2.2.4.  Warunki życia ludności
2.3.   Koniunktura i polityka gospodarcza
2.3.1.   Przebieg koniunktury
2.3.2.   Polityka gospodarcza
2.4.   Rolnictwo
2.4.1.   Struktura własności i reforma rolna
2.4.2.   Produkcja rolna
2.4.3.   Położenie rolnictwa i polityka rolna rządu
2.5.   Przemysł
2.5.1.   Bilans otwarcia
2.5.2.   Struktura gałęziowa przemysłu
2.5.3.   Ważniejsze gałęzie przemysłu
2.5.4.   Rozmieszczenie przemysłu
2.5.5.   Przemysł państwowy i kapitał obcy
2.6.   Komunikacja
2.6.1.   Koleje
2.6.2.   Transport drogowy
2.6.3.   Żegluga morska i śródlądowa
2.6.4.   Komunikacja lotnicza
2.7.   Handel wewnętrzny i zagraniczny
2.7.1.   Handel wewnętrzny
2.7.2.   Handel zagraniczny
2.8.   Banki emisyjne i polityka pieniężna. Kredyt. Ubezpieczenia
2.8.1.   Banki emisyjne i pieniądz
2.8.2.   Instytucje kredytowe
2.8.3.   Ubezpieczenia gospodarcze
2.9.   Finanse państwa
2.9.1.   Skarb i budżet państwa
8.9.2.   Finanse samorządowe
2.9.3.   Obciążenia podatkowe obywateli
Rozdział 3
II wojna światowa 1939-1945
3.1.   Początek wojny
3.1.1.   Sytuacja polityczna w przededniu wojny
3.1.2.   Kampania wrześniowa
3.1.3.   Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie
3.2.   Polska pod okupacją Niemiec i ZSRR
3.2.1.   Podział terytorialny
3.2.2.   Polityka okupacyjna Niemiec
3.2.3.   Okupacja sowiecka
3.3.   Wielka Koalicja
3.3.1.   Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Powstanie Wielkiej Koalicji
3.3.2.   Układ Sikorski-Majski
3.3.3.   Państwo podziemne
3.4.   Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
3.4.1.   Ludność
3.4.2.   Sytuacja gospodarcza
3.5.   Sprawa polska. Od Teheranu do Jałty
3.5.1.   Teheran
3.5.2.   Powojenne granice Polski w projektach rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie
3.5.3.   PPR i KRN
3.5.4.   Próby porozumienia rządu Rzeczypospolitej Polskiej z ZSRR. Plan \"Burza\"
3.5.5.  PKWN i Rząd Tymczasowy
3.6.   Konsekwencje Jałty dla Polski
3.6.1.   Jałta
3.6.2.   Porwanie \"szesnastu\"
3.6.3.   Polska administracja na ziemiach III Rzeszy wiosną 1945 r
3.6.4.   Przejmowanie majątku przez Armię Czerwoną
3.6.5.   Kapitulacja Niemiec