KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy - pozostałe

 • Pełnomocnictwo ogólne - zarząd majątkiem

  Pełnomocnictwo ogólne udzielone na podstawie umowy zlecenia, której przedmiotem jest zarząd majątkiem Zleceniodawcy. Zgodnie z art. 87. § 1. k.p.c. pełnomocnikiem może osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami str...

   
 • Umowa zlecenia - zarząd majątkiem

  Umowa zlecenia, której przedmiotem jest zarząd majątkiem Zleceniodawcy. Zgodnie z art. 87. § 1. k.p.c. pełnomocnikiem może osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stały...

   
 • Umowa o używanie samochodu pracownika do celów służbowych

  Aby pracownik mógł używać swojego samochodu (lub innego, ale niebędącego własnością firmy) w jazdach lokalnych, musi zawrzeć umowę z pracodawcą. Prezentujemy zatem wzór takiej umowy.

   
 • Umowa konsygnacji

  Umowa polega na tym, iż zlecający przekazuje towar przyjmującemu zamówienie, a ten zobowiązuje się sprzedać go kupującym po cenie ustalonej przez zlecającego na jego rachunek.

   
 • Zapis na sąd polubowny

  Strony stosunku prawnego mogą w drodze pisemnej umowy mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Tak zwany zapis ...

   
 • Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności

  Prawo cywilne stwarza wierzycielom szereg potencjalnych sposobów ustanowienia zabezpieczenia przysługujących im wierzytelności. Jednym z nich jest możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego. Przedmiotem tego zabezpieczenia oczywiście mogą być r...

   
 • Ugoda w przedmiocie spłaty zadłużenia i cofnięcia powództwa

  Jeżeli między podmiotami zawisł przed sądem spór, a mimo to są widoki na jego polubowne zakończenie, warto dążyć do uzgodnienia warunków ugody. Dzięki zawarciu takiej umowy wierzyciel może szybciej zostać zaspokojony, a dłużnik uniknąć p...

   
 • Deklaracja wekslowa do weksla "in blanco" na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności

  W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy coraz częściej żądają od kontrahentów, dla zabezpieczenia swych roszczeń, wystawienia tzw. weksla “in blanco”, czyli nie wypełnionego całkowicie dokumentu weksla. Wystawieniu takiego weksla powin...