KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Pisma - pozostałe pisma

 • Wzór informacji o radzie pracowników

  Dnia 25 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zobowiązuje ona niektórych większych pracodawców do utworzenia tzw. rad pracowników. Pracodawca w terminie 30 dni...

   
 • Lista założycieli stowarzyszenia

  Do wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w sądzie rejestrowym komitet założycielski powinien dołączyć listę założycieli. Powinna ona zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy zało...

   
 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

  Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie to wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania św...

   
 • Polski certyfikat rezydencji

  Od 8 maja 2007 r., na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o ...

   
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym

  Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, strona postępowania podatkowego może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność d...

   
 • Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni

  Walne zgromadzenie członków spółdzielni powinno odbyć się przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, w celu udzielenia członkom organów absolutorium i podjęciu innych niezbędnych uchwał. Jednak zwołani...

   
 • Karta ewidencji odpadu

  W myśl ustawy z dnia 27 kwietna 2001 r. o odpadach, posiadacz odpadów - a więc podmiot faktycznie władający odpadami, jak np. wytwórca odpadów - obowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogie...

   
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego

  Kurs zawodowy kończy się egzaminami sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania tego kursu. Egzamin taki przeprowadza komisja powołana przez organizatora kształcenia. Osoba, ...