KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Pisma - pozostałe pisma

 • Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

  Przedsiębiorca posiadający licencję na krajowy transport drogowy, w razie zaprzestania prowadzenia działalności transportowej, może zrzec się licencji. Jeżeli jednak w stosunku do tego przedsiębiorcy zostało wcześniej wszczęte postępowanie w ...

   
 • PIT-37 za 2005 rok

  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ze swych dochodów (np. z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy, rent czy emerytur krajowych itd) uzyskanych w poprzednim roku podatkowym rozliczają się w zasadzie n...

   
 • PIT-36L za 2005 rok

  Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą dzialalność gospodarczą, które kosztem ulg wybrały liniową metodę rozliczeń z podatku dochodowego (19%), składają zeznanie roczne na formularzu PIT-36L. Prezentujemy obowiązujący w rozliczeniach za 2005...

   
 • Oświadczenie oskarżyciela prywatnego o odstąpieniu od oskarżenia

  Oskarżyciel prywatny - w przeciwieństwie do oskarżyciela publicznego - może w każdym czasie odstąpić od oskarżenia. Jeśli uczyni to przed rozpoczęciem przewodu sądowego, postępowanie zostanie umorzone. Jeśli zdecyduje się na odstąpienie po ...

   
 • VAT-9 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT) od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca

  Formularz VAT-9 to deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT) od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. Do jej przekazania urzędowi skarbowemu - w teminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - zobowiązani s...

   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe

  W postępowaniach w sprawach zamówień publicznych, w których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 130.000 euro dla dostaw lub usług albo 5.000.000 euro dla robót budowlanych, zamawiający przesyła ogłoszenie o udzi...

   
 • Ogłoszenie o zamówieniu - formularz ZP-200

  Zamawiający, który zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 euro, obowiązany jest przesłać treść ogłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych w celu opublikowania go w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżel...

   
 • Pokwitowanie

  Dłużnik spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania, stwierdzającego ten fakt. Jeżeli nic innego nie wynika z treści pokwitowania, z pokwitowania sumy dłużnej wynika domniemanie zapłaty należności ubocznych. W przypadku...