KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Pisma - pozostałe pisma

 • PIT-38 za 2005 rok

  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w 2005 roku uzyskali przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci ...

   
 • PIT-11/8B za 2005 rok

  Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (np. pracodawcy) zobowiązani są do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania pod...

   
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

  Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. 2005 r., Nr 254, poz. 2133) Minister Finansów określił na nowo taki wzór. Zgodnie z...

   
 • Ogłoszenie o konkursie o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro

  Jeśli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publiczn...

   
 • PIT-36 za 2005 rok

  Na formularzu PIT-36, składanym w urzędzie skarbowym do w terminie do 30 kwietnia (w 2006 roku ostatni dzień tego terminu przesunie się na 2 maja), rozliczają się za poprzedni rok podatkowy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pon...

   
 • Wezwanie do poboru

  Od 17 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Rozporządzenie to określa: sposób wzywania do...

   
 • Ogłoszenie o zamówieniu o wartości przekraczającej górne wartości progowe

  Jeśli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 130.000 euro dla dostaw lub usług albo 5.000.000 euro dla robót budowlanych, zamawiający przesyła ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europe...

   
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne

  Zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu lub uchwaleniu planu finansowego, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają takiego planu – raz w roku, przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tzw. wstępne ogłos...