KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Pisma - pozwy

 • Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

  Podstawą prawną powództwa są przepisy art. 928-930 kodeksu cywilnego. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadko...

   
 • Pozew o udzielenie urlopu wypoczynkowego

  Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Uprawnienie przewidziane przez ustawodawcę przysługuje tylko i wyłącznie pracownikowi. Uprawnień takich nie posiad...

   
 • Pozew o wykonanie zapisu testamentowego

  Zapis może być ustanowiony tylko w testamencie. Zapis może być dokonany tylko na rzecz oznaczonego podmiotu oraz jest połączony z obowiązkiem spełnienia określonego świadczenia majątkowego przez określony podmiot na rzecz zapisobiercy. Wymagal...

   
 • Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia regresowego współdłużników solidarnych

  Co do zasady, jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie za jego spełnienie. W takiej sytuacji, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił całe świadczenie, treść istniej...

   
 • Pozew o wykup zajętej części nieruchomości

  Jeżeli przy wnoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu może żądać albo stosownego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej cz...

   
 • Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy

  Podstawę pozwu stanowi przepis art. 171 kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlop...

   
 • Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

  Zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiąz...

   
 • Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej

  W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ogra...