KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Pisma - pozwy

 • Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

  Jeżeli powód dochodzi zapłaty na podstawie zaakceptowanych przez dłużnika rachunków (faktur) może wytoczyć powództwo żądając wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W ten sposób może stosunkowo szybko uzyskać tytuł wykonawczy i ...

   
 • Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla

  Powód, który dochodzi zapłaty na podstawie weksla może wytoczyć powództwo w trybie postępowania nakazowego. Dzięki uproszczonym procedurom postępowanie nakazowe zapewnia możliwość szybszego uzyskania tytułu egzekucyjnego i w konsekwencji wcze...

   
 • Pozew w postępowaniu cywilnym - formularz "P"

  Powództwa w sprawach rozpoznawanych w trybie postępowania uproszczonego winny zostać złożone na urzędowym formularzu. W trybie tym rozpoznawane są między innymi sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekr...

   
 • Pozew o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, takie jak przedsiębiorstwa transportowe, energetyczne, kopalnie czy inne wykorzystujące pracę maszyn i urządzeń, winny liczyć się z tym, że za szkody powstałe w związku z ruchem przeds...

   
 • Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym

  Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pier...

   
 • Wniosek o rozpoznanie sprawy pod nową sygnaturą

  Sąd zwrócił Ci pozew na skutek nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie? Sprawa nie jest zaprzepaszczona. Uzupełniając braki formalne po terminie możesz zwrócić się o rozpoznanie sprawy pod nową sygnaturą akt, dzięki czemu ni...

   
 • Pozew wzajemny - formularz "PW"

  W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym zarówno pozew jak i pozew wzajemny winny zostać sporządzone na urzędowym formularzu. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi brak formalny, o którego uzupełnienie wzywa sąd w terminie tygodniow...

   
 • Pozew poszkodowanego w wypadku samochodowym o odszkodowanie i rentę

  W wyniku wypadków komunikacyjnych w Polsce wiele osób, a w szczególności pieszych, staje się kalekami w większym czy mniejszym stopniu. Jednak niewielki procent tych osób występuje do sprawcy z roszczeniami o naprawienie wyrządzonej szkody czy o ...