KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy - praca

 • Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Umowę terminową (zawartą na czas określony) można rozwiązać przed upływem terminu, na jaki została zawarta, tylko jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały w umowie dopuszczalność wcześniejszego jej ro...

   
 • Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego

  Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II st...

   
 • Wniosek o podjęcie postępowania przed Komisją pojednawczą

  Komisje pojednawcze mogą być powoływane w zakładach pracy w celu ugodowego załatwiania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Komisja wszczyna postępowanie na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek taki przerywa ...

   
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie

  Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o wspólnym sprawowaniu pieczy nad powierzonym mieniem. Koniecznym elementem tej umowy jest określenie w jej treści w jakich częściach pracownicy odpowiadają za powierzone mienie. Bez tego postanowienia...

   
 • Umowa o pracę z niepełnosprawnym

  Umowę o pracę zawieraną z osobą niepełnosprawną cechuje szereg odmienności w stosunku do umowy o pracę zawieraną z osobą pełnosprawną. Przejawiają się one przede wszystkim w uprzywilejowaniu osób niepełnosprawnych poprzez uzyskanie szeregu...

   
 • Udzielenie urlopu bezpłatnego na wniosek

  Pracodawca może udzielić pracownikowi na jego wniosek urlopu bezpłatnego. Niniejszy dokument zawiera oświadczenie pracodawcy udzielające pracownikowi urlopu bezpłatnego. Udzielając urlopu bezpłatnego należy zwrócić uwagę na to, na jaki czas ur...

   
 • Wniosek o urlop wypoczynkowy

  Co do zasady urlop wypoczynkowy powinien zostać przez pracownika wykorzystany w całości. Jednakże ze względu na potrzeby pracownika na podstawie art. 162 Kodeksu pracy należny urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na części, z których co na...

   
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  Rozwiązanie umowy o pracę wymaga zgodnych oświadczeń obu stron - pracownika i pracodawcy. Zaletą takiego sposobu rozwiązania umowy jest brak ograniczeń. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę. Nie ma potrzeby wykazywania zasadnoś...