KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy - praca

 • Informacja o zakresie obowiązków pracowniczych

  Pracodawca jest obowiązany m.in. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Może to przybrać formę pisemną, która - choć ...

   
 • Umowa o pracę z młodocianym (prace lekkie, sezonowe i dorywcze)

  Kodeks pracy zezwala na zatrudnienie młodocianego w innym celu niż przyuczenie do wykonywania zawodu. Zatrudnienie młodocianego obarczone jest jednak szeregiem ograniczeń. Młodocianego można zatrudniać tylko przy wykonywaniu prac lekkich. Pracodawc...

   
 • Wniosek o urlop wychowawczy na dziecko przewlekle chore

  Pracownik w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które wymaga osobistej opieki ze względu na stan zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności. Pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego do ukończenia przez dz...

   
 • Zawiadomienie o przesunięciu urlopu

  Na podstawie art. 164 § 2 Kodeksu pracy pracodawca może przesunąć pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy. Co prawda przepis ten nie nakłada na pracodawcę obowiązku pokrycia kosztó...

   
 • Wniosek o urlop bezpłatny

  Pracownik może domagać się od pracodawcy udzielenia mu na wniosek urlopu bezpłatnego. Urlop taki może zostać udzielony pracownikowi tylko na jego wniosek. Wniosku tego pracownik nie musi motywować. Wniosek musi wskazywać okres czasu, jaki urlop be...

   
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  W pewnych sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Jest to dopuszczalne m.in. w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czego przykładem ...

   
 • Umowa o pracę z młodocianym w celu przyuczenia do pracy

  Pracodawca może zatrudnić pracownika młodocianego w celu przyuczenia do zawodu. Pracownik młodociany powinien spełnić następujące warunki: 1. mieć ukończone 16 lat, a nie ukończyła jeszcze 18 lat, 2. ukończyć co najmniej gimnazjum, 3. prz...

   
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Na podstawie art. 32 i nast. Kodeksu pracy zarówno pracodawca jak i pracownik może wypowiedzieć umowę o prace za zachowaniem terminu wypowiedzenia. Strony umowy o pracę mogą wypowiedzieć zarówno umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony jak i...