KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 
REGULAMIN SERWISU PARTNERSKIEGO


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest sklepem internetowym działającym w ramach systemu sprzedaży, której organizatorem oraz koordynatorem jest spółka działająca pod firmą Digital All Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/6, 31-130 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS po numerem KRS 0000286149, Regon 120527830, NIP 676-235-62-18 o kapitale zakładowym 300.000 zł w całości opłaconym, zwana w dalej „Operatorem”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów Produktów oferowanych na stronach Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Serwis zajmuje się sprzedażą:
  • zwartych publikacji elektronicznych:
   • prasy o charakterze publicystycznym, informacyjnym, naukowym, rozrywkowym itp. – zapisanej w formacie elektronicznym – zwanej danej łącznie jako „e-Prasa” lub pojedynczo „e-Prasą”;
   • książek o charakterze poradnikowym, naukowym, popularno-naukowym, podręcznikowym, publicystycznym itp, - zapisanych w elektronicznym formacie - zwanych dalej łącznie jako „e-Książki” lub pojedynczo „e-Książka”;
   • książek przeznaczonych do słuchania – zapisanych w formacie dźwiękowym – zwanych dalej „Książką Audio”;
  • wszelkich innych produktów, - zwanymi dalej łącznie „Produktami” lub pojedynczo „Produktem”.
 2. Sprzedawcą Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest Operator.
 3. Każda e-Książka oraz e-Prasa zawiera tekst a także w zależności od charakteru konkretnej e-Książki lub e-Prasy, może posiadać elementy graficzne, hiperłącza, nagrania audio, animacje oraz inne, każdorazowo oznaczone w stosownym opisie umieszczonym na stronie Serwisu.
 4. Każda Książka Audio jest plikiem zawierającym zapis dźwięku będącego odczytywaniem przez lektora opracowania książki (które w niektórych przypadkach może nie zawierać długich, szczegółowych opisów, porównania itp).
 5. Operator zastrzega możliwość udostępniania Produktu bez konieczności dokonywania za niego płatności po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie.
 6. Produkty oferowane przez Serwis są Produktami własnymi Operatora lub Produktami wydawanymi przez Operatora na podstawie umów zawieranych z podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się przez osoby korzystające z informacji, wskazówek czy porad zawartych w Produktach ani nie gwarantuje, że treści w nich zawarte są prawdziwe, kompletne ani użyteczne.
 8. Wszelkie opinie, poglądy czy sugestie zawarte w Produktach są wyłącznie poglądami, opiniami oraz sugestiami wyrażonymi przez ich autorów za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie hiperłącz umieszczonych na zlecenie podmiotów trzecich na stronach Serwisu takich jak linki, banery reklamowe itp, oraz za treści znajdujące się na stronach internetowych, do których te hiperłącza się odwołują.


§ 3
Wymogi techniczne

 1. Każdy Klient chcąc prawidłowo korzystać z publikacji elektronicznych winien posiadać urządzenie końcowe spełniające określone w niniejszym Regulaminie wymagania w zakresie rozwiązań technicznych oraz oprogramowania.
 2. W celu prawidłowego i nie zakłóconego korzystania z Produktów stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • Procesor – Intel Pentium 500 MHz albo AMD,
  • Pamięć RAM – 128 MB,
  • Ilość wolnego miejsca na twardym dysku – zależna od wielkości zamówionej publikacji elektronicznej,
  • System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP lub Windows Vista lub Mac OS X (zaktualizowany system operacyjny z możliwością pobierania i instalowania oprogramowania)
  • Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,
  • prawo do pobierania programów przez sieć internetową,
  • łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
 3. Warunkiem korzystania z Produktów zapisanych w formacie:
  • a. PDF - jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania-czytnika umożliwiającego odczyt plików zapisanych w tym formacie, w szczególności takiego jak bezpłatna przeglądarka PDF firmy Adobe – Acrobate Reader (do pobrania ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html) oraz dodatkowej aplikacji Fileopen .
  • b. mp3 - jest posiadanie oprogramowania do odtwarzania plików dźwiękowych, w szczególności takiego jak Winamp, Windows Media Player itp., oraz urządzeń umożliwiających emisję dźwięku ze stacji użytkowej Klienta w postaci słuchawek, głośników lub innych podobnych urządzeń.
 4. W przypadku konieczności zainstalowania dodatkowego oprogramowania, o którym mowa w ust. 3, instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

§ 4
Zasady dokonywania zakupów

 1. Dokonanie zakupu Produktu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej e-mail oraz uprzedniej rejestracji w Serwisie dokonywanej za pomocą formularza znajdującego się na stronie Serwisu poprzez podanie adresu poczty elektronicznej e-mail, identyfikatora i hasła oraz ewentualnie innych danych wskazanych w formularzu. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 2. Dokonanie zakupu wybranego Produktu na stronach Serwisu następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu (np. kosztów dostawy), wskazanych przez Operatora przy zamawianym Produkcie lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a Klientem, której przedmiotem jest Produkt wskazany w zamówieniu.
 3. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Klient związany jest ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Klient może dokonać zapłaty należności w jednej wybranej przez siebie, następujących form płatności:
  • Przelewy natychmiastowe,
  • Przelew w banku lub przelew na poczcie,
  • Płatność kartą.
 7. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Operatora kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty Operatorowi – odpowiednio do wybranej formy płatności.
 8. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty całości należności w terminie 21 dni od dnia złożenia zamówienia uznaje się, iż odstąpił od dokonania zakupu, skutkiem czego umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w Serwisie, lub u dostawców. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku niedostępności zamówionych Produkcji wpłacone przez Klienta należności podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od daty otrzymania potwierdzenia od Klienta.
 10. W razie skutecznego dokonania zapłaty całości należności Klient otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail wiadomość z potwierdzeniem uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego Produktu.
 11. Zakupiony Produkt będący publikacją elektroniczną będzie do pobrania z konta Klienta po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie Serwisu.
 12. Operator zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt będący publikacja elektroniczną nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 15 w piątek, w weekend lub święto).
 13. Operator lub dostawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony inny Produkt w terminie określonym przy Produkcie w momencie zakupu.
 14. Klient, otrzyma fakturę VAT po dokonaniu transakcji, jeśli zaznaczył odpowiednią opcję podczas składania zamówienia oraz wypełnił formularz z danymi, które mają znaleźć się w treści faktury. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT po opłaceniu zamówienia, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Operatora poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu.
 15. Prośba o otrzymanie faktury musi zostać zgłoszona w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia uiszczenia należności oraz powinna zawierać następujące dane:
  • Imię i nazwisko/firmę,
  • Miejsce zamieszkania/siedziby oraz adres,
  • Numer NIP,
  • Numer zamówienia
 16. Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. Operator nie odpowiada za udostępnienie przez Klienta tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.

§ 5
Zasady korzystania z Produktów

 1. Wszelkie Produkty oferowane przez Serwis, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z Produktu będącego publikacją elektroniczną wyłącznie na jednej stacji użytkowej, na którą pobrał plik z Produktem. Przez stację użytkową rozumie się stację użytkowa o określonej konfiguracji sprzętowej. Jakakolwiek zmiana sprzętu stacji użytkowej w stosunku do jej stanu z chwili pobrania Produktu traktowana jest jako zmiana stacji użytkowej. W wypadkach określonych przez Wydawców, Operator może zezwolić Klientowi na korzystanie z Produktu na dodatkowych stacjach użytkowych (łącznie w ilości nie większej niż 5 stacje użytkowe). W przypadku wykorzystania ilości stacji użytkowych nie jest możliwe ponowne otrzymanie Produktu, poza możliwości jego ponownego zakupienia, o ile będzie on jeszcze dostępny w ofercie serwisu.
 3. Część Produktów jest sygnowana jako własność Klienta, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.
 4. Klient ma prawo korzystać z Produktu wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny użytek.
 5. Klient nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach;
  • ingerowania w jego zawartość;
  • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
  • publikacji, dystrybucji, powielania;
  • oddawania w najem Produktu.
 6. Klient obowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku gdy zakupiony przez Klienta Produkt posiada wady, w szczególności gdy, nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Klient może wystąpić do Operatora z reklamacją.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu zakupu lub zakupionego Produktu należy kierować do Operatora poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Serwisu.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Klienta, które opierają się na nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane, a Klient otrzyma wyłącznie informację od Operatora z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Klientów będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Operator powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Klienta w toku rejestracji.
 5. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Operatora, będzie dokonywany w ustalony z Klientem sposób, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

§7
Dane osobowe

 1. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Operator prowadzi zbiór danych osobowych Klientów. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem dokonującym zakupu lub pobierającym nieodpłatnie Produkt.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.). Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia. Powyższe prawo nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta przed upływem w/w 10-cio dniowego terminu,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 3. Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, stosowne zawiadomienie będzie przesyłane zarejestrowanym Klientom na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez nich w toku rejestracji.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu z Serwisu w celu dokonania konserwacji, ulepszenia itp, bez wcześniejszego powiadamiania o tym Klientów.