KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy - spółki

 • Umowa sprzedaży akcji

  Zgodnie z art. 377 ksh, akcje są zbywalne. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji ...

   
 • Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o.

  Prawo do wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały niezgodnej z ustawą, przysługuje: zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom; wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzi...

   
 • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zbycie przedsiębiorstwa powinno nastąpić w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. J...

   
 • Umowa spółki jawnej

  Umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej po rygorem nieważności. Umowa spółki jawnej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalnoś...

   
 • Kontrakt menedżerski dla członka zarządu (1)

  Kontrakt menadżerski stanowi umowę cywilnoprawną. Ponieważ nie jest regulowana przez przepisy prawne, stanowi ona umowę nienazwaną. Strony ustalają w umowie jej postanowienia, mając dość szeroka swobodę kształtowania treści umowy, będąc zob...

   
 • Umowa spółki cywilnej

  Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Umowę spółki...