KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy

 • Umowa o wykonanie strony internetowej

  Szybki rozwój internetu stwarza nowe możliwości dotarcia z ofertą własnej firmy do nieograniczonego kręgu potencjalnych kontrahentów. Wiąże się to z kolei z koniecznością posiadania tzw. wizytówki internetowej przedsiębiorstwa. Umowa o wykon...

   
 • Umowa dzierżawy hali magazynowej

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający przekazuje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków. Dzięki takiej umowie dzierżawca oprócz prawa do korzystania z rzeczy uzyskuje możliwość pobierania z niej różnego rodzaju pożytków, tak...

   
 • Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z o.o.

  Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

   
 • Przelew wierzytelności o wypłatę odszkodowania w celu zwolnienia z długu

  Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść na osobę trzecią określoną wierzytelność. Konsekwencją przelewu wierzytelności może być zwolnienie cedenta z długu, który ten ma w stosunku do cesjonariusza. Przelew wierzytelności staje się ...

   
 • Umowa lombardowa

  Umowa lombardowa w swej konstrukcji zbliżona jest do umowy pożyczki. Różni się od umowy pożyczki tym, iż jest zabezpieczona poprzez przeniesienie posiadania określonej rzeczy lub innego wartościowego przedmiotu, z jednoczesnym upoważnieniem do s...

   
 • Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

  Co do zasady umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest możliwość zawarcia z przyszłym spadkodawcą umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawc...

   
 • Umowa o projekty budowlane

  Dla prawidłowego wykonania obiektu budowlanego konieczne jest sporządzenie dokładnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego. Projekt obiektu musi jednak odpowiadać wymaganiom i potrzebom inwestora. Dlatego umowa o prace projektowe powin...

   
 • Aneks do umowy spółki cywilnej

  Wspólnicy spółki cywilnej w każdym momencie mogą dokonywać zmian w treści umowy spółki. Aneks może zostać sporządzony w zwykłej formie pisemnej, jednak musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników spółki....