KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 189
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2009
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Univers
  • Autor: Kazimierz Jankowiak
  •  

Streszczenie ebooka

Stan prawny: III 2009

Publikacja przeznaczona jest głównie dla pracodawców, służb socjalnych, związków zawodowych a także innych zainteresowanych tematem.

Pozycja stanowi źródło informacji o tworzeniu i gospodarowaniu funduszem socjalnym, wskazuje na sposoby efektywnego wykorzystywania środków na zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin, byłych pracowników emerytów i rencistów.

Książka wyjaśnia, którzy pracodawcy są zobowiązani do tworzenia funduszu i czy ewentualnie mogą z jego tworzenia zrezygnować. Opisane zostały kryteria oraz rodzaje świadczeń, jakie można przyznać z funduszu. Omówione zostały również przypadki szczególnych regulacji dotyczących funduszu świadczeń socjalnych.

Poruszone są także zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej i współpracy ze związkami zawodowymi.

W publikacji omówiono uregulowania podatkowe jak również kwestie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od świadczeń socjalnych, a ponadto wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji zakładowej działalności socjalnej. W książce przedstawiono również najczęściej występujące nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszem i naruszenia przepisów o działalności socjalnej.

Autor zamieścił także w publikacji przykłady dokumentów i formularzy, które należy tworzyć na potrzeby działalności socjalnej.

Książka zawiera komplet podstawowych przepisów niezbędnych w prawidłowym prowadzeniu działalności socjalnej, a także najbardziej aktualne wyjaśnienia resortu pracy i polityki socjalnej jak również organów podatkowych, a ponadto bogate orzecznictwo sądowe.


Spis treści

>Rozdział I Wykaz przepisów prawnych regulujących zasady działalności socjalnej [7]/ >Rozdział II Zmiany w przepisach o działalności socjalnej [11]/ >Rozdział III Kompetencje stron zakładowej działalności socjalnej [19]/ 1. Pracodawca [19]/ 2. Zakładowa służba socjalna [21]/ 3. Służba finansowo-księgowa [21]/ 4. Rola i uprawnienia związków zawodowych [21]/ 5. Przedstawiciel załogi [24]/ 6. Komisja socjalna [24]/ >Rozdział IV Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) [27]/ 1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS [27]/ 2. Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na ZFŚS [30]/ 3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych [33]/ 4. Warunki zwiększania odpisów na pracowników niepełnosprawnych,
na emerytów i rencistów [34]/ 5. Źródła zwiększania Funduszu [36]/ 6. Tworzenie Funduszu w oświacie i w szkolnictwie wyższym [37]/ 7. Fundusz świadczeń socjalnych w tzw. resortach mundurowych
(więziennictwo, policja, itd.) [40]/ 8. Fundusz socjalny w spółdzielniach rolniczych [42]/ 9. Terminy i tryb przekazywania kwot odpisów podstawowych i zwiększeń na rachunek bankowy. Ochrona rachunku bankowego przed egzekucją [43]/ >Rozdział V Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w “małych firmach”, świadczenia urlopowe i wspólna działalność socjalna kilku pracodawców [47]/ >Rozdział VI Zasady funkcjonowania Funduszu w przypadku przekształceń własnościowych i organizacyjno – prawnych pracodawców, a także po ogłoszeniu upadłości [53]/ >Rozdział VII Gospodarka środkami Funduszu [59]/ 1. Przeznaczenie środków ZFŚS [59]/ 2. Osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu [67]/ 3. Kryteria przyznawania ulgowych usług i świadczeń [68]/ 4. Administrowanie Funduszem [70]/ >Rozdział VIII Zasady opracowywania regulaminu i planu rzeczowo-finansowego ZFŚS [75]/ 1. Regulamin Funduszu [75]/ 2. Konstrukcja planu dochodów i wydatków [77]/ >Rozdział IX Działalność socjalna na tle przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych [79]/ 1. Odpisy i zwiększenia (przychody) a podatki dochodowe [79]/ 2. Świadczenia z Funduszu a podatek dochodowy od osób fizycznych [83]/ 3. Działalność socjalna a podatek od towarów i usług (VAT) [92]/ 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych [95]/ 5. Świadczenia socjalne a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne [95]/ >Rozdział X Ewidencja zakładowej działalności socjalnej [97]/ 1. Podmioty nie prowadzące ksiąg [100]/ 2. Pracodawcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów [101]/ 3. Działalność socjalna w księgach rachunkowych [102]/ 4. Fundusz socjalny w jednostkach nie prowadzących działalności gospodarczej [111]/ 5. Ewidencja księgowa ZFŚS w sferze budżetowej [113]/ >Rozdział XI Ustawa o ZFŚS oraz niektóre przepisy wykonawcze a także pozostałe przepisy związane z działalnością socjalną [117]/ >Rozdział XII Interpretacje, orzecznictwo oraz wyjaśnienia dotyczące działalności socjalnej [163]/
>Rozdział XIII Przykłady dokumentów dotyczących ZFŚS (załączniki) [173]/