KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 216
 • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2009
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Wszechnica Podatkowa
 • Autor: Katarzyna Duda
 •  

Streszczenie ebooka

Książka przeznaczona dla małych i średnich podmiotów zainteresowanych zagadnieniem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na podstawie praktycznych przykładów omawia zasady ewidencji operacji gospodarczych ; ewidencji księgowej aktywów trwałych, tj. środków trwałych, w tym również leasingu, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych; ewidencji aktywów obrotowych tj. środków pieniężnych, środków pieniężnych w drodze, zapasów (materiałów, towarów, wyrobów gotowych), rozrachunków (z odbiorcami, dostawcami, budżetami, pracownikami), kredytów bankowych.

W publikacji poruszono również zagadnienia dotyczące: zasad ujmowania kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sposobu rozliczania produkcji i ustalania kosztu wytworzenia w zależności od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych; ewidencjonowania przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów, materiałów; zasad tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. Na podstawie konkretnych zdarzeń przedstawiono sposoby ewidencji operacji gospodarczych dla podmiotów prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową oraz zaprezentowano ewidencję księgową ustalenia wyniku finansowego zarówno w wariancie porównawczym, jak i kalkulacyjnym oraz wzory sporządzania bilansu.

Tematyka:

 • Ewidencja środków trwałych – leasing
 • Rozrachunki
 • Aktywa obrotowe
 • Ewidencja zapasów
 • Układy ewidencyjne kosztów
 • Zdolność produkcyjna a koszt wytworzenia
 • Ewidencja działalności produkcyjnej i usługowej
 • Rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego